Den österbottniska drogförebyggande modellen
Pohjanmaan ehkäisevän päihdetyön malli

PEPP

Den österbottniska drogförebyggande modellen
är ett tvåspråkigt Leader-projekt som startat i mars 2018. Syftet med projektet är att utarbeta en gemensam modell för hur rusmedelsförebyggande arbete sköts bland annat i den grundläggande utbildningens årskurser 5-9 i Österbotten. Projektet ägs av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, och görs i samarbete med Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård (USM r.f.), Österbottens kriscenter Valo, Decibel och Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård K5. Projektet är treårigt. Hemsidan byggs upp inom snar framtid.

PEPP

Pohjanmaan ehkäisevän päihdetyön malli 
on maaliskuussa 2018 käynnistynyt kaksikielinen Leader-hanke. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhtenäinen ehkäisevän päihdetyön malli muun muassa perusopetuksen 5-9. luokille Pohjanmaalla. Hankkeen omistaa Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, ja se tehdään yhteistyössä Ruotsinkielisen päihdehuollon tukiyhdistyksen (USM r.f.), Pohjanmaan kriisikeskus Valon, Decibelin ja Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän K5 kanssa. Hanke on kolmivuotinen. Kotisivut rakentuvat lähiaikoina.