Den österbottniska drogförebyggande modellen
Pohjanmaan ehkäisevän päihdetyön malli

PEPP

Den österbottniska drogförebyggande modellen
är ett tvåspråkigt Leader-projekt som startat i mars 2018. Syftet med projektet är att utarbeta en gemensam modell för hur rusmedelsförebyggande arbete kan skötas bland annat i kommuner, skolor och föreningar i Österbotten. Projektet ägs av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, och görs i samarbete med Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård (USM r.f.), Österbottens kriscenter Valo, Decibel och Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård K5. Projektet är treårigt. Hemsidan byggs upp inom snar framtid.

PEPP

Pohjanmaan ehkäisevän päihdetyön malli 
on maaliskuussa 2018 käynnistynyt kaksikielinen Leader-hanke. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhtenäinen ehkäisevän päihdetyön malli Pohjanmaan kunnille, kouluille ja järjestöille. Hankkeen omistaa Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, ja se tehdään yhteistyössä Ruotsinkielisen päihdehuollon tukiyhdistyksen (USM r.f.), Pohjanmaan kriisikeskus Valon, Decibelin ja Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän K5 kanssa. Hanke on kolmivuotinen. Kotisivut rakennetaan lähiaikoina.